شستشوی تجهیزات پزشکی با التراسونیک

تحول در شستشوی تجهیزات پزشکی با ظهور التراسونیک کلینر

شستشوی قطعات خودرو با التراسونیک

تحولی در شستشوی قطعات خودرو با دستگاه‌های التراسونیک کلینر + تجهیزات ویژه