شستشوی قطعات صنعتی با التراسونیک

تحولی در شستشوی قطعات صنعتی با ظهور التراسونیک + تجهیزات مورد نیاز

شستشوی ظروف آزمایشگاهی با التراسونیک

شستشوی ظروف آزمایشگاهی با التراسونیک + تجهیزات مورد نیاز

شستشوی برد الکترونیکی با التراسونیک

تحولی در شستشوی برد الکترونیکی با التراسونیک + تجهیزات ویژه