تفنگی واترجت - z0000209 | high-pressure-gun-5-z0000209


تفنگی واترجت - z0000209

تفنگی واترجت صنعتی قادر به تحمل فشار 500 بار و دمای 155 درجه سانتیگراد

مجهز به سوزن مخصوص رفع گرفتگی نازل