لنس واترجت - z031 | high-pressure-washer-lance-z031


لنس واترجت - z031

لنس فشار قوی واترجت صنعتی قابل کاربرد برای واتر جت آب گرم و شوینده فشار قوی آب سرد

قادر به تحمل فشار 500 بار و دمای 155 درجه سانتیگراد