نازل زمین شوی - z0000359 | floor-cleaner-scater-z0000359


نازل زمین شوی - z0000359

نازل زمین شوی برای کاربرد با واتر جت صنعتی

قادر به تحمل فشار 500 بار و دمای 98 درجه سانتیگراد

کالاهای مربوط به نازل زمین شوی - z0000359