تفنگی فشار قوی - z0000208 | high-pressure-gun-z0000208


تفنگی فشار قوی - z0000208

تفنگی فشار قوی 30

قادر به تحمل فشار 3000 بار و دمای 70 درجه سانتیگراد

کالاهای مربوط به تفنگی فشار قوی - z0000208