لنس سندبلاست - z0000008 | sand suction lance-z0000008


لنس سندبلاست - z0000008

لنس مکش ماسه 

دارای قابلیت کنتزل میزان ماده ساینده مکش شده

کالاهای مربوط به لنس سندبلاست - z0000008