نازل Hyjet | HY jet nozzle


نازل Hyjet

تحمل فشار تا حداکثر: 3000 بار

کارایی فوق العاده در تخریب بتن و برش یا از بین بردن مواد لاستیکی و پلیمری

قابلیت ایجاد کانال هوا در اطراف آب پاشش شده به منظور جلوگیری از افت فشار و پخش شدن آب

کالاهای مربوط به نازل Hyjet