نازل Hyjet برای کار زیر آب | Underwater nozzle-z0000704


نازل Hyjet برای کار زیر آب

نازل Hyjet تخصصی برای استفاده زیر آب

دارای شیلنگ تأمین کننده هوای فشرده برای ارائه بهترین عملکرد تخریبی زیر آب

کالاهای مربوط به نازل Hyjet برای کار زیر آب