نازل چرخان - z0000564 | rotor-nozzle-z0000564


نازل چرخان - z0000564

نازل چرخان، قادر به تحمل فشار 3000 بار و دمای 70 درجه سانتیگراد

کالاهای مربوط به نازل چرخان - z0000564